από τον Δημήτρη Μπεκιάρη

Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20 ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ

Μία εξαιρετικά χρήσιμη μελέτη
Τρίτη, 06 Οκτώβριος 2015

Για δεύτερη χρονιά επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων), σε όλους τους φορολογούμενους που κατέχουν κάθε είδους δικαιώματα σε ακίνητα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο μνημόνιο,  ο ΕΝΦΙΑ του 2015 δεν θα έχει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σε σύγκριση με τον ΕΝΦΙΑ του 2014. Ισχύον οι εκπτώσεις, οι μειώσεις και οι απαλλαγές, που ίσχυσαν και πέρσι.

Να σημειωθεί ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται και για το 2015 με βάση τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων του 2007 (που είναι υψηλότερες κατά περίπου 40% σε σχέση με τις πραγματικές-εμπορικές τιμές).

Άποψή μας, ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, από κάθε φορολογούμενο, ανεξάρτητα από το ποσό φόρου που έχει προκύψει και ανεξάρτητα του πλήθους των ακινήτων που έχει.

20  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε ποια δικαιώματα ακινήτων επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ;

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α..

2 Πότε και πως θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ;

Τα εκκαθαριστικά  σημειώματα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού) του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα αναρτηθούν στο Τaxis-Net, στα μέσα του μήνα Οκτωβρίου 2015.

3. Πως και που θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ;

Η καταβολή του φόρου θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις (η πρώτη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2015 και η πέμπτη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Φεβρουαρίου 2016). Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, η καταληκτική ημερομηνία είναι η  30η Οκτωβρίου 2015.

Ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται (έχοντας μαζί μας την Ταυτότητα Οφειλής) στις Τράπεζες (στα υποκαταστήματα αλλά και με χρήση εναλλακτικών δικτύων πληρωμών: E- Banking, Phone Banking, κλπ) και στα ΕΛΤΑ.

4. Μέχρι ποιο ποσό ΕΝΦΙΑ δεν καταβάλλεται;

Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.

5 Ποιοι έχουν μείωση από τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή απαλλαγή 100%;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1212/2015(ΦΕΚ Β' 2120/01-10-2015), το μισό φόρο (50%) θα πρέπει να καταβάλουν οι: 

άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ, 

έγγαμοι χωρίς παιδιά έως 10.000 ευρώ, 

έγγαμοι με ένα παιδί έως 11.000 ευρώ, 

έγγαμοι με δύο παιδιά έως 12.000 ευρώ.

Προϋπόθεση είναι, η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια, με ένα εξαρτώμενο τέκνο  και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Από το σύνολο του φόρου απαλλάσσονται (100%) οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και εισόδημα έως 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο, εφόσον η συνολική έκταση της ακίνητης περιουσίας τους, δεν υπερβαίνει τα 150 τμ. 

Επιπλέον προϋπόθεση ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να  είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

6. Ποιοι έχουν έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ κατά 20% και σε ποια ακίνητα;

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

7. Τι συμβαίνει με τον ΕΝΦΙΑ στα ημιτελή κτίσματα;

Στα ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, υπάρχει έκπτωση 60%.

8. Πληρώνουν ΕΝΦΙΑ οι άνεργοι;

Οι μακροχρόνια άνεργοι και εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω απαντήσεων 5 και 6, θα έχουν την σχετική μείωση ή έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Οι «φετινοί-πρόσφατοι» άνεργοι οι οποίοι στο φορολογικό έτος 2014, υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω απαντήσεων 5 και 6, θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ.

9. Ισχύουν οι εκπτώσεις-μειώσεις-απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογικούς κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης ή απαλλαγής του ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. ΔΕΝ ισχύουν οι εκπτώσεις, μειώσεις, απαλλαγές  για τους φορολογικούς κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

10. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που σε δικαιώματα ακινήτων, άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα;

Αν έχει συσταθεί επικαρπία, ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:

α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:

Ηλικία

Επικαρπωτή

Επιμερισμός

στον

Επικαρπωτή

Επιμερισμός

στον

Ψιλό κύριο

Έως 20 ετών

8/10

2/10

Πάνω από 20 έως 30 ετών

7/10

3/10

Πάνω από 30 έως 40 ετών

6/10

4/10

Πάνω από 40 έως 50 ετών

5/10

5/10

Πάνω από 50 έως 60 ετών

4/10

6/10

Πάνω από 60 έως 70 ετών

3/10

7/10

Πάνω από 70 έως 80 ετών

2/10

8/10

Πάνω από 80 

1/10

9/10

β) Αν ο επικαρπωτής ΔΕΝ είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα (δηλαδή ο επικαρπωτής μη φυσικό πρόσωπο επιβαρύνεται με τα 8/10 και ο ψιλός κύριος με τα 2/10).

Αν έχουμε περισσότερους επικαρπωτές ή ψιλούς κυρίους επί  δικαιωμάτων ακινήτων, τότε επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας τους.

11. Πότε επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος;

Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξίας των δικαιωμάτων (πλην της  αξίας των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού), σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01 - 300.000

0,0%

300.000,01 - 400.000

0,1%

400.000,01 - 500.000

0,2%

500.000,01 - 600.000

0,3%

600.000,01 - 700.000

0,6%

700.000,01 - 800.000

0,7%

800.000,01 - 900.000

0,8%

900.000,01 - 1.000.000

0,9%

Υπερβάλλον

1,0%

Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτων και ισούται με το 5‰.  Ειδικά για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 2,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

12. Προσκόμιση δικαιολογητικών (για τις μειώσεις, εκπτώσεις, απαλλαγές) στην Δ.Ο.Υ.:

Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης, έκπτωσης ή απαλλαγής από το ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ..

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης, μείωσης ή απαλλαγής, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015 και μετά από αίτηση του φορολογούμενου και υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

13. Το εκκαθαριστικό (πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ανά Α.Φ.Μ. Χρειάζονται ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ και οι σύζυγοι των «Υπόχρεων σε δηλώσεις»;

Οι σύζυγοι (γυναίκες) των Υπόχρεων (ανδρών) εξυπηρετούνται, μέσω του κλειδάριθμου του υπόχρεου, όμως για πολλούς λόγους πρέπει να έχουν προσωπικό κλειδάριθμο.

Ειδικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων (αν δεν έχουν κλειδάριθμο), δεν  μπορούν να τα ενοικιάσουν ή να τα μεταβιβάσουν.

14. Έρχονται χειρόγραφες ειδοποιήσεις ποσού πληρωμής ΕΝΦΙΑ από τις Δ.Ο.Υ.;

Ναι έρχονται, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε αυτούς που δεν έχουν κλειδάριθμο).

15. Θα έρθουν εκκαθαριστικά (πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝΦΙΑ σε θανόντες;

Ναι θα έρθουν, εφόσον δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος του υπόχρεου στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. ή αν παλαιότερα από το 2010 δεν είχε υποβληθεί Ε9 με διαγραφή του υπόχρεου λόγω θανάτου.

Εννοείται πως δεν πρέπει να προβούν στην πληρωμή (οι κληρονόμοι), αλλά να προβούν στην δήλωση θανάτου του υπόχρεου στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. (Σημειώνουμε πως η δήλωση θανάτου στο μητρώο της εφορίας, γίνεται πλέον με την ΠΟΛ.1178/2015 και η διαδικασία έχει απλουστευθεί).

 

16. ΕΝΦΙΑ στους Ν. Κεφαλληνίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας:

Σύμφωνα με το νόμο 4254/2014 (περίπτωση 5 υποπαράγραφος Γ του τρίτου άρθρου, 7 Απριλίου 2014, τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 85), κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015 (Σημειώνουμε ότι για το έτος 2014, απαλλάχθηκαν από τον ΕΝΦΙΑ, ΟΛΑ τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονταν εντός της νήσου Κεφαλληνίας, είτε έπαθαν, είτε δεν έπαθαν ζημιές). 

17. Πως διορθώνονται τυχόν λάθη στο εκκαθαριστικό (πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝΦΙΑ, που θα διαπιστωθούν μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού;

Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4223/31-12-2013 (όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν.4336/2015 - ΦΕΚ Α94/14-8-2015),  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ, η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.

Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.

(θυμίζουμε ότι πέρσι με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. είχε αποφασιστεί η διόρθωση και αποκατάσταση των λαθών και ελλείψεων να γίνουν έως 30/12/2014 (χωρίς πρόστιμο) και μάλιστα διακρίναμε τις εξής περιπτώσεις:

Α.  σε περίπτωση που μετά τις διορθώσεις υπήρχε αύξηση του ποσού του ΕΝΦΙΑ, εκδίδονταν άμεσα νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ χωρίς έλεγχο από Δ.Ο.Υ.

Β. σε περίπτωση που μετά τις διορθώσεις υπήρχε μείωση του ποσού

του ΕΝΦΙΑ, έως 300 ευρώ, εκδίδονταν άμεσα  νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ χωρίς έλεγχο από Δ.Ο.Υ.

και Γ. σε περίπτωση που μετά τις διορθώσεις υπήρχε μείωση του ποσού του ΕΝΦΙΑ, πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος έπρεπε να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά (συμβόλαια, κλπ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να εκδοθεί το νέο  εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, μετά από έλεγχο της φορολογικής διοίκησης.

(αναμένουμε και φέτος σχετική απόφαση).

18. Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες, κλπ):

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1250/2014.

Για τη χορήγησή της (μέχρι τρεις φορές στην δεκαετία) πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ)  ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

19. Ποιες είναι οι συνέπειες μη πληρωμής του ΕΝΦΙΑ;

Σε περίπτωση μη πληρωμής κάποιας δόσης ή μη πληρωμής όλου του ποσού του ΕΝΦΙΑ, τότε η οφειλή θα  χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμη και θα αρχίσει η προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επίσης δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, οπότε θα είναι αδύνατη η κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτου.

20. Θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που έχουν στο εξωτερικό οι  φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας;

Όχι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για φέτος. (Σύμφωνα βέβαια με δημοσιεύματα υπάρχει περίπτωση τα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό, να συμπεριληφθούν στο «περιουσιολόγιο που έρχεται» και από το 2016 να επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ:

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης (Ε1) και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης (τεκμαρτό εισόδημα), όπου αυτή εφαρμόζεται.

 

Άρα προσμετρούνται για τον υπολογισμό του εισοδήματος: το επίδομα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, η αποζημίωση απόλυσης, τα επιδόματα παιδιών (Α21), τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, κλπ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ:

Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών.

(Για τις κατηγορίες ακινήτων, σχετική ΠΟΛ.1237/11-11-2014).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

 

Νόμοι και εγκύκλιοι σχετικοί με τον ΕΝΦΙΑ:

Μεταξύ άλλων ο ν.4223/31-12-2013, ο ν.4254/2014 και τελευταία ο  ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α94/14-8-2015).

Επίσης μεταξύ των εγκυκλίων σχετικών με τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και με το Ε9 είναι οι:

πολ.1209/19-9-2014, πολ.1231/20-10-2014, πολ.1232/21-10-2014, 1237/11-11-2014, πολ.1247/27-11-2014, πολ.1250/8-12-2014, πολ.1011/14-1-2015, πολ.1088/17-4-2015, πολ.1132/25-6-2015, πολ.1163/23-7-2015, πολ.1212/24-9-2015(ΦΕΚ Β' 2120/01-10-2015).

* Ο Νίκος και ο Αργύρης Καβουρίνος είναι Φοροτεχνικοί

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Periodista.gr, αποδέχεστε τη χρήση Cookies Αποδοχή