από τον Δημήτρη Μπεκιάρη

Φορολογικό έτος 2017: Αυτοί είναι οι φορολογικοί συντελεστές μισθωτών και συνταξιούχων - Ότι πρέπει να γνωρίζετε

Εφορία

Εφορία

Τετάρτη, 02 Μάιος 2018

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)

0-20.000,00 22%

20.000,01-30.000,00 29%

30.000,01-40.000,00 37%

40.000,01 και άνω 45%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:

• Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.

• Το εισόδημα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.

• Το εισόδημα που εμπίπτει στην περ. στ ́ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και συμπληρώνεται στους κωδικούς 307-308.

• Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν:

α) ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

β) ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ το κρινόμενο φορολογικό έτος.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων του άρθρου 15 μειώνεται:

α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ κατά: 

• των 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

• των 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,

• των 2.000 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και

• των 2.100 ευρώ για το φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

(εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου),

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου του άρθρου 16, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε 70 κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του (πραγματικού ή τεκμαρτού) σύμφωνα με την κλίμακα της περίπτωσης α ́ της παρ.3 του άρθρου 16, ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΔΑΠΑΝΩΝ

1-10.000,00 10%

10.000,01-30.000,00 15%

30.000,01 και άνω 20% και έως 30.000,00

Ποια μέσα πληρωμής θεωρούνται ηλεκτρονικά;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ.1005/2017 «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017» ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής νοούνται τα ακόλουθα:

α. οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καρτών (χρεωστικών ή/και πιστωτικών), 

β. οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κλπ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, e-banking, κλπ.) τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου, εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, (δηλαδή για φέτος αυτοί που έχουν γεννηθεί έως 31/12/1947), τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων» οφείλουν, ωστόσο, να έχουν καλύψει τα προαναφερθέντα ποσοστά του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες με μετρητά. Για τον λόγο αυτό οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει και να έχουν διαφυλάξει τις αποδείξεις των δαπανών αυτών στα σπίτια τους, ώστε να είναι σε θέση να τις προσκομίσουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές σε περίπτωση που τους ζητηθούν για έλεγχο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι κωδικοί 051-052 καταργήθηκαν λόγω του ότι με την κατάργηση του άρθρου 18 του ΚΦΕ, από 1.1.2017 και στο εξής οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο (Πολ.1112/2017) αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 049-050 (Πολ.1100/2017).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΦΕ, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα άγαμα τέκνα του φορολογούμενου, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τον φορολογούμενο.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται επίσης τα τέκνα του φορολογούμενου εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και έχουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

 ΠΟΣΟ

0 8.636,36

1 8.863,64

2 9.090,91

3 και άνω 9.545,45

• Προκαταβολή φόρου: ΟΧΙ

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές Φυσικού Προσώπου 

από επιχειρηματική δραστηριότητα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)

0-20.000,00 22%

20.000,01-30.000,00 29%

30.000,01-40.000,00 37%

40.000,01 και άνω 45%

Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται από το πρώτο ευρώ.

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2015 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου (22%) μειώνεται κατά 50% (11%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους (τζίρος) από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (παρ 2 άρθρου 29 ν.4172/2013).

• Προκαταβολή φόρου: 100%

Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του Ν.4172/2013).

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές Φυσικού Προσώπου

από ΑΓΡΟΤΙΚΗ επιχειρηματική δραστηριότητα: 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)

0-20.000,00 22%

20.000,01-30.000,00 29%

30.000,01-40.000,00 37%

40.000,01 και άνω 45%

Για τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ (μείωση φόρου μισθωτών - συνταξιούχων).

Η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται:

Α. για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Β. σε όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών:

Φορολογικός συντελεστής: 13%

(Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις). 

• Προκαταβολή φόρου: 100%

(Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του Ν.4172/2013).

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές 

Φυσικού Προσώπου από εισόδημα ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)

0-12.000,00 15%

12.000,01-35.000,00 35%

35.000,01 και άνω 45%

Για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από ακίνητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται από το πρώτο ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) δεν επιβάλλεται ποσό συμπληρωματικού φόρου.

• Προκαταβολή φόρου: ΟΧΙ

• Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)

0-12.000,00 0%

12.000,01-20.000,00 2,2%

20.000,01-30.000,00 5%

30.000,01-40.000,00 6,5%

40.000,01-65.000,00 7,5%

65.000,01-220.000,00 9%

220.000,01 και άνω 10%

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2016 και επόμενα υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού.

Εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14. 

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Ως άνεργοι ορίζονται οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά την 20η Ιανουαρίου του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς και όσοι κατά την ημερομηνία αυτή είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ή των λοιπών ταμείων ανεργίας που εξομοιώνονται φορολογικά με τον ΟΑΕΔ, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, πριν και κατά την 20η Ιανουαρίου, ούτως ώστε να θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι.

*** Όταν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν εισοδήματα από πολλές πηγές, τότε φορολογούνται ανάλογα με το ισχύον καθεστώς, της κάθε πηγής διαφορετικά. 

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Φορολογικός συντελεστής: 29%

Αφορά:

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

• Προκαταβολή φόρου: 100%

(Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του Ν.4172/2013).

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Φορολογικός συντελεστής: 29%

Παρακράτηση φόρου Μερισμάτων:

Από 01/01/2017: 15%

• Προκαταβολή φόρου: 100%

Αφορά:

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Τράπεζες 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 

• Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,

σωματεία και ιδρύματα με διπλογραφικά βιβλία:

Φορολογικός συντελεστής: 29%

• Προκαταβολή φόρου: 100%

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(βάση Ν.4172/2013 με όποια τροποποίηση)

• Φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τα εισοδήματα από κεφάλαιο, φορολογούνται ως εξής (άρθρο 40 Ν.4172/2013): 

1.Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15%

2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%

3.Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%

• Φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα 

από μεταβίβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τα εισοδήματα από μεταβίβαση κεφαλαίου φορολογούνται με συντελεστή 15%. Η φορολόγηση της υπεραξίας από την μεταβίβαση ακινήτων έχει ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2018.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

*Ο Νίκος Καβουρίνος είναι φοροτεχνικός

 

 

 

 

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Periodista.gr, αποδέχεστε τη χρήση Cookies Αποδοχή